Voorwaarden voor gebruik

 Voorwaarden voor gebruik

 In dit document worden de algemene voorwaarden uiteengezet waaronder de gebruikers gebruik kunnen maken van de website www.divagemontecarlo.com, waar de aankoop van make-upartikelen wordt aangeboden en ideeën en tendensen in het gebruik ervan worden bevorderd.

1         Definities

 Voor een volledig begrip en de aanvaarding van deze voorwaarden, hebben de volgende termen, in het enkelvoud en meervoud, de hieronder vermelde betekenis:

·          Eigenaar: SM Trading Monte-Carlo, met maatschappelijke zetel te 11 Avenue Saint-Michel, 98000 Monaco, btw-nummer FR60000071505. Het bedrijf is geregistreerd bij het Monaco Trade and Industry Register onder het n ° RCI 05S04425.

·         Toepassing: de website www.divagemontecarlo.com

·          Producten: de producten die door de Eigenaar aan de gebruiker worden geleverd

·          Gebruiker: eenieder die toegang heeft tot de Applicatie en deze gebruikt

·          Consumentgebruiker: de meerderjarige natuurlijke persoon die een commercieel contract afsluit met de eigenaar. Onze klanten zijn onderverdeeld in Professioneel, Distributeurs, Studenten of Privé; Om toegang te krijgen tot een andere categorie dan het publiek, moet u een geldige rechtvaardiging opgeven, eventuele privileges moeten jaarlijks worden vernieuwd.

·          Voorwaarden: dit contract regelt de relatie tussen de Eigenaar en de Gebruikers en de verkoop of levering van de Producten die door de Eigenaar via de Applicatie worden aangeboden.

2         Toepassingsgebied van de voorwaarden

Het gebruik van de Applicatie impliceert de aanvaarding van de Voorwaarden door de Gebruiker. Indien de Gebruiker de Voorwaarden en/of enige andere daarin gepubliceerde of bedoelde nota, juridische mededeling of informatie niet aanvaardt, zal hij de Applicatie of de diensten ervan niet kunnen gebruiken.

 De Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van verzending van de inkooporder of het verzoek om levering van een Product.

Alvorens de Applicatie te gebruiken, dient de Gebruiker de Voorwaarden zorgvuldig te lezen en deze op te slaan of af te drukken voor toekomstig gebruik.

 De Eigenaar behoudt zich het recht voor de grafische interface van de Applicatie, de Inhoud en de organisatie daarvan, alsmede elk ander aspect dat de functionaliteit en het beheer van de Applicatie kenmerkt, te wijzigen, waar nodig onder mededeling van de betreffende instructies aan de Gebruiker.

3         Aankoop of verzoek om levering via de Applicatie

 Alle Producten die via de Applicatie worden aangeboden, worden gedetailleerd beschreven op de betreffende productpagina’s (kwaliteit, kenmerken, beschikbaarheid, prijs, levertijden en -kosten, kosten voor accessoires, etc.). Er kunnen enkele fouten, onnauwkeurigheden of kleine verschillen zijn tussen wat op de Applicatie wordt gepubliceerd en het werkelijke Product. Bovendien zijn alle productafbeeldingen slechts representatief en vormen zij geen contractueel element.

 Aankopen en/of verzoeken tot levering van een of meer Producten via de Applicatie zijn toegestaan aan Consumentengebruikers.

Aankopen en/of aanvragen voor leveringen zijn alleen toegestaan aan meerderjarige personen. Voor minderjarigen geldt dat elke aankoop en/of aanvraag voor levering van Producten via de Applicatie moet worden onderzocht en goedgekeurd door hun ouders of door de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefenen.

Het aanbod van de Producten via de Applicatie vormt een uitnodiging tot aanbod en de door de Gebruiker verzonden bestelling wordt beschouwd als een contractueel voorstel tot aankoop en/of verzoek tot levering, onder voorbehoud van bevestiging en/of aanvaarding door de Eigenaar zoals hieronder beschreven. Daarom zal de Eigenaar het recht hebben, naar eigen goeddunken, om de bestelling van de Gebruiker te accepteren of te weigeren zonder dat de Gebruiker bezwaar kan maken of iets kan klagen om welke reden en/of reden dan ook.

 Het verkoop- of leveringscontract van de Producten komt tot stand met de aanvaarding door de Eigenaar van het contractuele voorstel van de Gebruiker. De Eigenaar aanvaardt het contractuele voorstel van de Gebruiker door een orderbevestiging te sturen naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres of door een webpagina met de orderbevestiging te tonen, waarop de datum van de bestelling, de gegevens van de Gebruiker, de kenmerken en beschikbaarheid van het Product, de prijs of de berekeningswijze van de prijs, eventuele bijkomende kosten en belastingen, het leveringsadres, de leveringstermijnen en eventuele leveringskosten, de procedures voor de uitoefening van het herroepingsrecht of de eventuele uitsluiting ervan en eventuele garanties worden vermeld.

Het verkoop- of leveringscontract van de Producten zal tussen de partijen niet als rechtsgeldig worden beschouwd bij gebreke van hetgeen in het vorige punt is bepaald.

Indien het Product niet beschikbaar is, zal de Eigenaar de Gebruiker op de hoogte brengen van de nieuwe leverings- of leveringsvoorwaarden, met de vraag of hij de bestelling wil bevestigen, wijzigen of annuleren. Het contract wordt geacht te zijn voltooid met betrekking tot de Producten die door de Eigenaar zijn aanvaard.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de juistheid van de gegevens vermeld in de orderbevestiging te controleren en de Eigenaar onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele fouten en zal een kopie bewaren van zijn bestelling, de bevestiging ervan en de Voorwaarden.

4         Inschrijving

 Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van de Applicatie, dienen Gebruikers zich te registreren door, naar waarheid en volledig, alle gegevens te verstrekken die gevraagd worden in het betreffende registratieformulier en dienen zij het privacybeleid ( https://divagemontecarlo.com/it/privacy-policy-2/) en de Voorwaarden volledig te accepteren.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de veilige bewaring van zijn toegangsgegevens, die uitsluitend door de Gebruiker mogen worden gebruikt en niet aan derden mogen worden overgedragen. De Gebruiker stemt ermee in deze geheim te houden en ervoor te zorgen dat derden er geen toegang toe hebben en de Eigenaar onmiddellijk op de hoogte te stellen als hij misbruik of ongeoorloofde openbaarmaking ervan vermoedt of er kennis van krijgt.

De Gebruiker garandeert dat de tijdens de registratieprocedure verstrekte persoonlijke gegevens volledig en waarheidsgetrouw zijn en stemt ermee in de Eigenaar schadeloos te stellen en te vrijwaren van schade, verplichting tot betaling van schadevergoeding en/of sancties die voortvloeien uit en/of op enigerlei wijze verband houden met de schending door de Gebruiker van de regels voor registratie bij de Applicatie of de opslag van registratiegegevens.

5         Verwijdering en sluiting van rekeningen

 De geregistreerde Gebruiker kan te allen tijde het gebruik van de Applicatie staken en zijn account deactiveren of de annulering ervan aanvragen via de interface van de Applicatie, indien mogelijk, of door een schriftelijke mededeling te sturen naar het e-mailadres smtrading@monaco.mc of door te bellen naar de klantenservice op het nummer +377 97982246. Het spreekt vanzelf dat alle gegevens waarvoor fiscale verplichtingen gelden, zullen worden bewaard totdat hun noodzakelijkheid is vervallen.

In het geval van een overtreding door de Gebruiker van de Voorwaarden of de toepasselijke wettelijke bepalingen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de account van de Gebruiker op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen.

6         Prijzen en betalingen

 Voor elk produkt wordt de prijs inclusief BTW, indien verschuldigd, aangegeven. Indien het wegens de aard van het produkt onmogelijk is de prijs vooraf te berekenen, worden de methoden voor de berekening van de prijs aangegeven.

 Bovendien vermelden wij alle belastingen, extra kosten en leveringskosten die kunnen variëren naargelang de bestemming, de gekozen leveringswijze en/of de gebruikte betalingswijze. Indien dergelijke uitgaven redelijkerwijs niet van tevoren kunnen worden berekend, zal worden aangegeven welke kosten aan de gebruiker in rekening zullen worden gebracht.

Ondanks herhaalde controles door de Eigenaar, kunnen er fouten zijn gemaakt op de gepubliceerde prijzen, in geval van misverstanden, zal de Gebruiker Consument worden gecontacteerd voor bevestiging van de bestelling met de relevante betaling / terugbetaling van het verschil of voor de overeengekomen annulering van de bestelling.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijs van de Producten en eventuele bijkomende kosten te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen zullen in geen geval gevolgen hebben voor contracten die reeds vóór de wijziging zijn gesloten.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de prijs van het Product te betalen op het tijdstip en op de wijze die in de Aanvraag zijn vermeld en alle noodzakelijke gegevens mee te delen die eventueel vereist zijn.

De Applicatie gebruikt tools van derden om betalingen te verwerken en komt op geen enkele manier in contact met de verstrekte betalingsgegevens (creditcardnummer, naam van de houder, wachtwoord, etc.).

Indien dergelijke instrumenten van een derde partij de toestemming voor betaling weigeren, kan de Eigenaar de Producten niet leveren en kan hij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Momenteel zijn er twee betaalmethoden beschikbaar in de app:

·         Paypal – Deze betalingsmethode vereist het bezit van een Paypal-rekening, die volledig gratis is en geen commissie inhoudt voor de betaling van geplaatste bestellingen. Het aanmaken van een Paypal account, duurt een paar minuten en is zeer eenvoudig, u kunt de site https://www.paypal.com/ bezoeken voor meer informatie. Eventuele restituties of kortingen zullen direct worden gecrediteerd op de Paypal-account gebruikt om te betalen voor de bestelling.

·         Overschrijving – Deze betalingsmethode is alleen beschikbaar op het nationale grondgebied en op Frans grondgebied, de aankoop zal pas als betaald worden beschouwd na bevestiging door onze bank van de ontvangst van de overschrijving. Deze wijze van betaling kan de wachttijd voor de ontvangst van uw bestelling verlengen.

7         Facturering

 De Gebruiker die de factuur wenst te ontvangen, zal om de facturatiegegevens worden gevraagd. Voor de uitgifte van de factuur wordt uitgegaan van de door de Gebruiker verstrekte gegevens, die hij verklaart en garandeert op waarheid te berusten, waarbij hij de Eigenaar de ruimst mogelijke vrijwaring dienaangaande verleent.

8         Levering van materiële producten

De tastbare Producten en/of digitale goederen die op een tastbare drager worden geleverd, worden geleverd op het door de Gebruiker opgegeven adres, volgens de methoden en binnen de termijn die op de Applicatie is gekozen of aangegeven en die in de orderbevestiging is vermeld. Tenzij anders vermeld, geven de in de orderbevestiging vermelde leveringstermijnen de periode aan die gewoonlijk nodig is om het Product te leveren vanaf het ogenblik dat de koerier het in ontvangst neemt.

Voor de levering zal een adequate verpakking worden gebruikt om de inhoud te beschermen, zodra deze is verzonden zal de Applicatie de gebruikersconsument de code en de traceermethode van het verzonden pakket verschaffen.

Indien het niet mogelijk is de gevraagde Producten te leveren, zal de Gebruiker daarvan onverwijld per e-mail in kennis worden gesteld, met vermelding van het tijdstip waarop de levering wordt verwacht of van de redenen waarom de levering onmogelijk is.

Indien de Gebruiker de nieuwe termijn niet wenst te aanvaarden of de levering onmogelijk is geworden, kan hij om terugbetaling van het betaalde bedrag verzoeken, dat onmiddellijk zal worden gecrediteerd in dezelfde betalingswijze die de Gebruiker voor de aankoop heeft gebruikt, binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de Eigenaar kennis heeft gekregen van het verzoek om terugbetaling.

Bij ontvangst van het product dient de Gebruiker na te gaan of het overeenstemt met de geplaatste bestelling en of de verpakking intact is. In geval van duidelijke schade aan de verpakking en/of aan het product, kan de gebruiker de levering van het product weigeren en het product gratis terugzenden. Zodra het leveringsdocument is ondertekend, kan de Gebruiker geen bezwaar meer maken tegen de uiterlijke kenmerken van de geleverde Producten. In ieder geval wordt de Gebruiker verzocht het pakket te fotograferen alvorens het te openen, om eventuele schade te bewijzen. In geval van interne schade zonder enige schade aan de verpakking, fotografeer de beschadigde onderdelen of producten en neem contact op met de Eigenaar met zo volledig mogelijke gegevens.

De Eigenaar is jegens geen enkele partij of derde aansprakelijk voor schade, verliezen en kosten als gevolg van niet-nakoming van het contract door overmacht.

9          Herroepingsrecht van consumentengebruikers bij de aankoop van materiële producten

 Alleen de Consumentgebruiker die, om welke reden dan ook, niet tevreden is met het Product heeft het recht om het contract te herroepen, zonder boete en zonder opgave van reden binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het Product, door een schriftelijke mededeling te sturen naar het e-mailadres smtrading@monaco.mc, gebruik makend van het optionele formulier voor herroeping in het volgende artikel of een andere schriftelijke verklaring.

 In geval van afzonderlijke levering van meerdere producten, die door de Consumentgebruiker met één bestelling zijn besteld, gaat de termijn van 14 dagen voor de uitoefening van het herroepingsrecht in op de dag waarop het laatste product is ontvangen.

In geval van herroeping moet de gebruiker-consument het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugsturen naar de eigenaar. De gebruiker-consument draagt alleen de directe kosten voor het terugsturen van het product, tenzij de eigenaar heeft aangegeven deze kosten voor zijn rekening te nemen.

In het geval van een correct uitgeoefende herroeping zal de Eigenaar de van de Gebruiker ontvangen betalingen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de Gebruiker zijn voornemen om het contract te herroepen kenbaar heeft gemaakt, terugbetalen op dezelfde betalingswijze die door de Gebruiker voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt.

De houder is niet verplicht de leveringskosten te vergoeden.

De houder kan, tenzij hij heeft aangeboden het product zelf af te halen, de terugbetaling achterhouden totdat hij het product fysiek heeft ontvangen.

De Eigenaar aanvaardt geen teruggave in het geval dat het Product slecht functioneert door verkeerd gebruik, nalatigheid, beschadiging of fysieke, esthetische of oppervlakkige wijzigingen, manipulatie of verkeerd onderhoud of slijtage, afwezigheid van integrale elementen van het product (accessoires, onderdelen, enz.). In dergelijke gevallen zal de Eigenaar het gekochte Product terugsturen naar de afzender en hem de verzendkosten in rekening brengen.

10     Uitsluiting van het herroepingsrecht van de gebruiker-consument

Het recht van herroeping van de koop- of leveringsovereenkomst van Producten door de Gebruiker Consument is relatief uitgesloten:

·         de levering van verzegelde Producten die om hygiënische of gezondheidsbeschermingsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn geopend

 Voor verdere verduidelijkingen kunt u contact opnemen met de Eigenaar via smtrading@monaco.mc of door te bellen naar de klantendienst op +377 97982246.

11     Facultatief formulier voor de uitoefening van het herroepingsrecht

12     De gebruiker kan de overeenkomst herroepen door gebruik te maken van het volgende formulier, dat volledig moet worden ingevuld en vóór het verstrijken van de herroepingstermijn naar het e-mailadres smtrading@monaco.mc moet worden gestuurd:

  Hierbij deel ik u mede dat ik de koop- of leveringsovereenkomst met betrekking tot het volgende product __________ herroep.

 Bestelnummer: _______

 Besteld op: _______

 Naam en achternaam: _______

 Adres: ______

 E-mail gekoppeld aan de rekening van waaruit de bestelling werd geplaatst: ____________________

 Datum: __________

13     Garantie van overeenstemming van materiaalproducten voor consumentengebruikers

De wettelijke conformiteitsgarantie, zoalsdoor de geldende Consumentenwet, wordt erkend voor alle via de Applicatie verkochte Producten die onder de categorie “consumptiegoederen” vallen. De wetgeving heeft betrekking op alle roerende goederen, ook in assemblage, met uitzondering van i) goederen die aan gedwongen verkoop zijn onderworpen of anderszins door gerechtelijke autoriteiten worden verkocht, ook via delegatie aan notarissen, ii) water en gas, wanneer deze niet verpakt zijn voor verkoop in een afgebakend volume of in een bepaalde hoeveelheid, iii) elektriciteit.

De wettelijke conformiteitsgarantie is uitsluitend voorbehouden aan de eindgebruiker.

De Eigenaar heeft de verplichting om aan de Gebruiker consumptiegoederen te leveren die in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst. De Producten worden verondersteld in overeenstemming met het contract te zijn indien, in voorkomend geval, de volgende omstandigheden zich gelijktijdig voordoen:

·         geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor goederen van dezelfde soort gewoonlijk worden gebruikt

·         overeenstemmen met de beschrijving door de Eigenaar en de eigenschappen bezitten van de goederen die de verkoper als monster of model aan de gebruiker-consument heeft getoond

·         de voor een goed van dezelfde soort gebruikelijke kwaliteit en prestaties bieden, die de gebruiker-consument redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de aard van het product en, in voorkomend geval, de publieke mededelingen over de specifieke kenmerken van de producten die in dit verband zijn gedaan door de eigenaar, de fabrikant of zijn agent of vertegenwoordiger, met name in reclame of op het etiket

·         ook geschikt zijn voor het door de Gebruiker Consument gewenste specifieke gebruik en dat bij het sluiten van de overeenkomst ter kennis van de Eigenaar is gebracht en dat de Eigenaar zelfs door afdoende feiten heeft aanvaard.

Defecten of storingen die te wijten zijn aan toevallige gebeurtenissen of aan de verantwoordelijkheid van de Consumentgebruiker of aan een gebruik van het Produkt dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het bestemd is en/of met de bepalingen van de bijgevoegde technische documentatie, zijn derhalve uitgesloten van het toepassingsgebied van de conformiteitsgarantie.

Elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen een termijn van 24 maanden vanaf de datum van levering van het Product moet worden gemeld binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van ontdekking van het gebrek.

Behoudens tegenbewijs wordt vermoed dat de conformiteitsgebreken die zich binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het Product voordoen, op die datum reeds bestonden, tenzij deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van het Product of met de aard van het conformiteitsgebrek. Na de 6 maanden is het aan de Consumentengebruiker om het bewijs te leveren dat de schade niet het gevolg is van een foutief of oneigenlijk gebruik van het Product.

Overeenkomstig art. 130 van het consumentenwetboek heeft de consument-gebruiker in geval van gebrek aan overeenstemming van het product recht op kosteloos herstel van de overeenstemming van het product. Daartoe heeft de Consumentgebruiker de keuze tussen reparatie van het Product of vervanging ervan.

Dit keuzerecht mag niet worden uitgeoefend indien de gevraagde genoegdoening objectief onmogelijk of buitensporig kostbaar is. Bovendien heeft de gebruiker-consument alleen recht op een passende prijsvermindering of ontbinding van het contract als een van de volgende situaties zich voordoet: i) reparatie en vervanging zijn onmogelijk of buitensporig duur; ii) de eigenaar heeft niet binnen een redelijke termijn voor reparatie of vervanging gezorgd; iii) vervanging of reparatie hebben de gebruiker-consument aanzienlijke overlast bezorgd.

 Indien de gebruiker-consument gebruik wenst te maken van de door de conformiteitsgarantie geboden mogelijkheden, moet hij dit schriftelijk melden via het e-mailadres smtrading@monaco.mc of door te bellen naar de klantendienst op het nummer +377 97982246.

De Eigenaar zal onmiddellijk reageren op de mededeling van het vermeende gebrek aan overeenstemming en zal de Consumentgebruiker de specifieke te volgen procedure mededelen, mede rekening houdend met de productcategorie waartoe het Product behoort en/of het gemelde gebrek.

14     Inhoud geplaatst door Gebruikers

De Gebruiker mag Inhoud naar de Applicatie uploaden, zolang deze niet onwettig is (d.w.z. obsceen, intimiderend, lasterlijk, pornografisch, beledigend of op enigerlei wijze illegaal of in strijd met de privacy, intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de Eigenaar en/of derden), misleidend is, of op enigerlei andere wijze schadelijk is voor de Eigenaar en/of derden of geen virussen, politieke propaganda, commerciële verzoeken, massa-e-mail of enige andere vorm van spamming bevat. In geval van betwisting door derden, neemt de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid op zich en gaat ermee akkoord de Eigenaar te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, verlies of onkosten.

De Gebruiker garandeert dat de Inhoud via zijn/haar account naar de Applicatie wordt verzonden door meerderjarige personen. Voor minderjarigen moet de indiening van Inhoud worden gescreend en goedgekeurd door hun ouders of houders van ouderlijke verantwoordelijkheid.

De Gebruiker is volledig en exclusief verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatie met betrekking tot de functies van publicatie, raadpleging, beheer van de Inhoud en contact tussen Gebruikers, en staat derhalve als enige garant voor en is de enige beheerder van de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de Inhoud en zijn eigen gedrag.

Het is verboden een e-mailadres te gebruiken dat niet het eigendom is van de Gebruiker, de persoonlijke gegevens en referenties van een andere Gebruiker te gebruiken om zich zijn identiteit toe te eigenen, of op een andere manier de oorsprong van de Inhoud verkeerd voor te stellen.

De Eigenaar is niet in staat om tijdig controle over de ontvangen inhoud te verzekeren en behoudt zich het recht voor om op elk moment die inhoud te verwijderen, verplaatsen, wijzigen die, naar eigen goeddunken, illegaal, beledigend, lasterlijk, obsceen of schadelijk voor auteursrechten en handelsmerken of in elk geval onaanvaardbaar lijken.

Gebruikers verlenen aan de Eigenaar een niet-exclusief gebruiksrecht op de verzonden Inhoud, zonder beperking van geografische gebieden. De Eigenaar kan dus, direct of via derden die hij vertrouwt, alle Inhoud (inclusief afbeeldingen, berichten, inclusief audio en video) die door de Gebruiker wordt verzonden, gebruiken, wijzigen, kopiëren, verzenden, extraheren, publiceren, distribueren, publiekelijk uitvoeren, verspreiden, afgeleide werken creëren, hosten, indexeren, opslaan, annoteren, coderen, wijzigen en aanpassen (inclusief maar niet beperkt tot het recht om deze aan te passen voor verzending via welk communicatiemiddel dan ook) in welke vorm dan ook, zelfs via derden.

Ingezonden Content wordt niet geretourneerd en de Eigenaar is niet aansprakelijk tegenover Gebruikers voor het verlies, de wijziging of vernietiging van de Ingezonden Content.

Het is uitdrukkelijk verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de Eigenaar: i) gebruik te maken van automatische systemen voor het laden van advertenties, behalve die welke uitdrukkelijk zijn toegestaan, ii) de seriematige publicatie en/of het beheer van advertenties voor rekening van derden, op welke wijze of met welke middelen dan ook, iii) de diensten van de Eigenaar door te verkopen aan derden.

15     Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De Eigenaar verklaart dat hij de eigenaar en/of licentiehouder is van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of verband houden met de Applicatie en/of de Inhoud die op de Applicatie beschikbaar is. Derhalve zijn en blijven alle handelsmerken, figuratief of nominatief en alle andere tekens, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, handelsnamen, illustraties, afbeeldingen, logo’s, inhoud met betrekking tot de Applicatie eigendom van de Eigenaar of van zijn licentiehouders en zijn beschermd door de huidige wetten op handelsmerken en door de relevante internationale verdragen.

De Voorwaarden verlenen de Gebruiker geen licentie voor het gebruik van de Applicatie en/of individuele inhoud en/of materialen die daarin beschikbaar zijn, tenzij anders geregeld.

Elke reproductie, in welke vorm dan ook, van de verklarende teksten en de inhoud van de Aanvraag zal, indien hiervoor geen toestemming is verleend, worden beschouwd als een inbreuk op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Eigenaar.

16     Uitsluiting van garantie

De Applicatie wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis en de Eigenaar geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de Applicatie, noch geeft de Eigenaar enige garantie dat de Applicatie zal voldoen aan de behoeften van Gebruikers of dat deze nooit onderbroken zal worden of vrij van fouten zal zijn of dat deze vrij zal zijn van virussen of bugs.

De Eigenaar zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Applicatie 24 uur per dag beschikbaar is, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien, om welke reden dan ook, de Applicatie op enig moment of gedurende enige periode niet toegankelijk en/of operationeel is. De toegang tot de Applicatie kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoringen, onderhoud, reparaties of om redenen die volledig buiten de macht van de Eigenaar liggen of in geval van overmacht.

17     Beperking van aansprakelijkheid

De Eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden tegenover de Gebruiker, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid, voor inefficiënties of storingen gerelateerd aan het gebruik van het Internet buiten zijn controle of die van zijn leveranciers.

 De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor schade, verliezen en kosten die de Gebruiker heeft opgelopen als gevolg van het niet uitvoeren van het contract om redenen die niet aan hem toe te schrijven zijn, waarbij de Gebruiker alleen recht heeft op volledige restitutie van de betaalde prijs en eventuele extra gemaakte kosten.

 De houder is niet verantwoordelijk voor frauduleus of illegaal gebruik door derden van creditcards en andere betaalmiddelen, aangezien hij op geen enkele wijze in contact komt met de gebruikte betaalgegevens (creditcardnummer, naam van de houder, wachtwoord, enz.).

De Eigenaar zal niet verantwoordelijk zijn voor:

·         elk verlies van commerciële mogelijkheden en elke andere schade, zelfs indirect, die de Gebruiker kan lijden en die niet het rechtstreekse gevolg is van de contractbreuk door de Eigenaar

·         onjuist of oneigenlijk gebruik van de Applicatie door de Gebruikers of derden

·         de afgifte van onjuiste documenten of fiscale gegevens als gevolg van fouten in de door de gebruiker verstrekte gegevens, waarbij de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor de juiste invoer

In geen geval zal de Eigenaar aansprakelijk zijn voor meer dan het dubbele van het door de Gebruiker betaalde bedrag.

18     Overmacht

De Eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of te laat nakomen van zijn verplichtingen, voor omstandigheden buiten de redelijke controle van de Eigenaar als gevolg van overmacht of, in ieder geval, onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenissen en, in ieder geval, buiten zijn controle.

De nakoming van de verplichtingen door de houder wordt geacht te zijn opgeschort gedurende de periode waarin zich gevallen van overmacht voordoen.

De Eigenaar zal alles doen wat in zijn macht ligt om oplossingen te vinden die de correcte nakoming van zijn verplichtingen mogelijk maken, ondanks het voortduren van overmachtsituaties.

19     Koppeling naar sites van derden

De Applicatie kan links bevatten naar sites/toepassingen van derden. De Eigenaar oefent hierop geen enkele controle uit en is derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites/toepassingen.

Sommige van deze links kunnen verwijzen naar sites/toepassingen van derden die diensten verlenen via de Applicatie. In deze gevallen zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van de site/toepassing en voor het gebruik van de door de derden geleverde dienst van toepassing op de afzonderlijke diensten, waarvoor de Eigenaar geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

Indien een Gebruiker links vindt naar sites/toepassingen van derden die niet werken, kan hij dit melden aan de Eigenaar. In geval van een positieve reactie op de storing kan de eigenaar naar eigen goeddunken overgaan tot het op gepaste wijze belonen van de gebruiker om hem te bedanken voor de melding.

20     Privacy

 De bescherming en verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://divagemontecarlo.com/it/privacy-policy-2/.

21     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Voorwaarden zijn onderworpen aan de Monegaskische wet op de online verkoop, de bescherming van de verkoper en de bescherming van de consument.

Voor de Consumentengebruiker zal elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze Voorwaarden worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof van het Vorstendom Monaco.

Dit doet geen afbreuk aan de toepassing op de Consumentengebruiker die zijn gewone verblijfplaats niet in Monaco heeft, van gunstiger en dwingender bepalingen waarin wordt voorzien door de wetgeving van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, met name wat betreft de termijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht, de termijn voor de terugzending van de Producten, in geval van uitoefening van dit recht, de modaliteiten en formaliteiten voor de mededeling ervan en de wettelijke conformiteitsgarantie.

22     Online geschillenbeslechting voor consumentengebruikers

Consumenten die in Europa wonen, moeten zich ervan bewust zijn dat de Europese Commissie een onlineplatform heeft opgericht dat een instrument voor alternatieve geschillenbeslechting biedt. Dit instrument kan door de gebruiker-consument worden gebruikt om op buitengerechtelijke wijze elk geschil op te lossen dat verband houdt met en/of voortvloeit uit overeenkomsten voor de verkoop van goederen en de levering van diensten die op het web zijn vermeld. Bijgevolg kan de gebruiker-consument dit platform gebruiken voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit de online gesloten overeenkomst. Het platform is beschikbaar op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Datum 21/04/2021